@par_vathy - Parvathy Thiruvothu

Shape-shifter || Feminist || Happy Hooman II Actor

1.4M followers

647 following

Advertisement
ലെ തണൽ-മരംസ്‌ 🤩
151

ലെ തണൽ-മരംസ്‌ 🤩

ഗൗരി : അച്ഛച്ചേ! നമ്മക്ക് ഷാർക്‌ ഏറോപ്ലെയ്നിൽ കേറാം ?! അച്ഛച്ചൻ : ശർകരുപ്പെരിയോ ? വേണോ മോൾക്ക് ?! ലെ ഞാൻ : ️
153

ഗൗരി : അച്ഛച്ചേ! നമ്മക്ക് ഷാർക്‌ ഏറോപ്ലെയ്നിൽ കേറാം ?! അച്ഛച്ചൻ : ശർകരുപ്പെരിയോ ? വേണോ മോൾക്ക് ?! ലെ ഞാൻ : ️

എട്ടോയ് 🥇
141

എട്ടോയ് 🥇

കൂടെ ️
135

കൂടെ ️

Beyond proud and forever inspired, my friend! @geetu_mohandas It is an honour watching you soar! 
@nivinpaulyactor @roshan.matthew you bright stars! So happy for you. I cannot waiting to watch your brilliance in @moothonmovie
35

Beyond proud and forever inspired, my friend! @geetu_mohandas It is an honour watching you soar! @nivinpaulyactor @roshan.matthew you bright stars! So happy for you. I cannot waiting to watch your brilliance in @moothonmovie

To the artists and crafters who celebrated with me an evening of great joy, Thank you!

The gorgeous weave I’m wearing is by @aanyaabysujatha 
The pearl set has been designed and strewn specifically for the evening by 
@ageeripaigolddiamonds 
Makeup, hair and drape by the sweetest @sajithandsujith ️
603

To the artists and crafters who celebrated with me an evening of great joy, Thank you! The gorgeous weave I’m wearing is by @aanyaabysujatha The pearl set has been designed and strewn specifically for the evening by @ageeripaigolddiamonds Makeup,

Advertisement
മകൾ സ്വപ്നംകാണുന്നതിൽ ഭയപെടാതിരുന്ന ഇവരുടെ ധൈര്യംകൂടിയാണ് ഞാനും , എന്റെ സിനിമകളും , എനിക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും ️
#misskumariaward2019
687

മകൾ സ്വപ്നംകാണുന്നതിൽ ഭയപെടാതിരുന്ന ഇവരുടെ ധൈര്യംകൂടിയാണ് ഞാനും , എന്റെ സിനിമകളും , എനിക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും ️ #misskumariaward2019

The universe decided to roll up all the tiny reminders into one big ball of light and sent me packing to an evening where I myself became it. 
The light 

A Note of Gratitude: 
Kodungllur P Bhaskaran Foundation and it’s jury deemed my work worthy of the Miss Kumari Award this year. Last evening, I was awarded this prize by none other than the Maestro, Artist Namboothiri which I consider an incomparable honour. 
Legendary Shri P Bhaskaran sir and the exemplary Miss Kumari are pioneers who carved paths out of steep inclines for artists such as myself. Every time I lose my way, forget my “why” and question my worth, I take a leaf out of the history of our cinema. It is replete with their work and determination that pushed all boundaries. 
Our cinema is such a rich, thriving organism in itself because of luminaries such as them; an antidote really to any human condition we wish to understand better. For serving this massive reminder, I am grateful. 
It wasn’t the prize alone, though. Throughout the ceremony, my whole body mirrored the transparency of a toddler fighting happy tears with all its might. Shri John Paul, Shri Kamal, Kalamandalam Kshemavathy teacher and my dearest @anjalimenonfilms - hearing them speak of my work, I felt I was being suited up in fresh armour of blessings to go forth and do more! 
The most important moment, of course, when a sweet lady among the audience told the organisers to invite my parents on stage. As with any other that I have received so far, I handed this award over to them as well. I dreamed of limitless horizons while perched on their wings. I wouldn’t be here without them. 
You need to know this @aum_thiruvoth . I learned my first lessons in empathy from you. I continue to learn from you how to evolve as gracefully as possible, as humanly as possible without which the artist in me struggles to survive the blows she takes. I love you. 
Thank you to every single one who has watched and critiqued my work. You help me grow and stay committed. 
Thanks to my colleagues and friends who encourage me and remind me never to get ahead of myself. I owe them my level-headedness. I owe them my undying fervour to create! #mytribe
573

The universe decided to roll up all the tiny reminders into one big ball of light and sent me packing to an evening where I myself became it. The light A Note of Gratitude: Kodungllur P Bhaskaran Foundation and it’s jury deemed my work worthy of

Advertisement
CELEBRATING 10 years of @rimakallingal ️ #repost @indrann_
・・・
We salute you Rima! 
You have stood unfazed in the face of obstacles and braved every line possibly drawn around you to push through and widen your horizons. You have led the way for a great many as you built a heart of steel, skin of titanium as you cleared out an untrodden path. For being an unstoppable force of art, we celebrate you! @rimakallingal
108

CELEBRATING 10 years of @rimakallingal#repost @indrann_ ・・・ We salute you Rima! You have stood unfazed in the face of obstacles and braved every line possibly drawn around you to push through and widen your horizons. You have led the way for a gr

My 🦋! I’m so PROUD of you!
#chechimanigoesplaces
114

My 🦋! I’m so PROUD of you! #chechimanigoesplaces

 For Manorama News Conclave
Outfit: @saltstudio 
Hair and draping: @sajithandsujith
1.2K

For Manorama News Conclave Outfit: @saltstudio Hair and draping: @sajithandsujith

Monobloom 🦉

Outfit - @saltstudio 
Hair and makeup - @bhavyaarora - @bhavyaarora
1.1K

Monobloom 🦉 Outfit - @saltstudio Hair and makeup - @bhavyaarora - @bhavyaarora

“Uyare” 100 days celebration.
Now streaming on Netflix ️ Thank you for your messages and reviews ! 
Keep them coming 

Saree- @hastavem 
Draping and hair - @sajithandsujith 
Makeup- yours truly
Photograph -#1 @siraj_nazar #2 @sangeetha_j
801

“Uyare” 100 days celebration. Now streaming on Netflix ️ Thank you for your messages and reviews ! Keep them coming Saree- @hastavem Draping and hair - @sajithandsujith Makeup- yours truly Photograph -#1 @siraj_nazar #2 @sangeetha_j

Collection centres need more materials.
Please check with the respective Collectorate and the updated lists for required items. The smallest of contributions would help! We are in this together ️
435

Collection centres need more materials. Please check with the respective Collectorate and the updated lists for required items. The smallest of contributions would help! We are in this together ️

Essential vitamins for ️ !! And what a wonderful caption by @stateoftheartofficial !

#repost @stateoftheartofficial
・・・
When Farida Khanum
sings now,

she does not hide the age
in her voice,

instead
she wraps it in paisleys,
and for a moment
holds it in both of her hands

before
she drowns it in our sky.

When she sings now,
she knows

that at the end of that note
when her voice breaks
like a wishbone,

he will stay.
—Akhil Khatyal

Video: Farida Khanum sings 'Aaj Jaane ki Zid Na Karo in an informal session.
183

Essential vitamins for ️ !! And what a wonderful caption by @stateoftheartofficial ! #repost @stateoftheartofficial ・・・ "When Farida Khanum sings now, she does not hide the age in her voice, instead she wraps it in paisleys, and for a moment holds

कोलकाता ।
367

कोलकाता ।

Wee, little heartbeats ️
552

Wee, little heartbeats ️

വാക്കുകളുടെ തൊട്ടിലിൽ .. ചേതനയുടെ താരാട്ടിൽ .. ചാഞ്ചക്കം..
133

വാക്കുകളുടെ തൊട്ടിലിൽ .. ചേതനയുടെ താരാട്ടിൽ .. ചാഞ്ചക്കം..

Lucid
850

Lucid

ജ്വാലാവെളിച്ചം  @shahabazaman5 ️ @jafferzadique
238

ജ്വാലാവെളിച്ചം @shahabazaman5@jafferzadique

വെളിച്ചം.
146

വെളിച്ചം.

 @jafferzadique
263

@jafferzadique

No caption #nohashtag
94

No caption #nohashtag

The universe is weaving its mad magic!
550

The universe is weaving its mad magic!

Infinite
298

Infinite

At the shore of acceptance.
121

At the shore of acceptance.

ന്റച്ഛൻ
335

ന്റച്ഛൻ

അച്ഛൻ ️
203

അച്ഛൻ ️

How I rely on the kindness of strangers!️ @shrekha_96 This gentle, beautifully written reminder comes at a very crucial time in my life. Thank you so much for this generosity, love! 
#repost @shrekha_96
・・・
~A gentle reminder~ (// humans who inspire //)
.
If the mountain seems big today,
then climb a hill instead
If the morning brings you sadness,
it’s ok to stay in bed.
If the day ahead weighs heavy
and your plans feel like a curse,
there’s no shame in rearranging.
Don’t make yourself feel worse.
If a shower stings like needles
and a bath feels like you’ll drown,
if you haven’t washed your hair for days,
don’t throw away your crown.
A day is not a lifetime.
A rest is not defeat.
Don’t think of it as failure,
just a quiet, kind retreat.
It's ok to take a moment,
from an anxious, fractured mind.
The world will not stop turning 
while you get realigned.
The mountain will still be there
when you want to try again.
You can climb it in your own time
just love yourself till then! . “The Mountain” by Laura Ding Edward
.
.

@par_vathy
More love and power to you .
.
.
.
#digitalilustration #digitalpainting #digitalart #illustrations #illustratorsoninstagram #illustrationartists #photoshop #adobe #art #poem #poetry #poetrycommunity #artist #artistsoninstagram #artgallery #artist_features #parvathy
#humanswhoinspireseries
351

How I rely on the kindness of strangers!️ @shrekha_96 This gentle, beautifully written reminder comes at a very crucial time in my life. Thank you so much for this generosity, love! #repost @shrekha_96 ・・・ ~A gentle reminder~ (// humans who inspire

Rima ️ I am so incredibly proud of you.
You’ve shown me how to be a game-changer, a truthsayer and an absolutely uncompromising artist by example! 
Through your company, I have learnt the value of honesty; towards others yes but more importantly , toward oneself! You’ve stuck by me during some very difficult times, showing me how you never back down supporting your people. You’re that friend one can always count on. It takes a lot of courage to be so gracefully open to growth while embodying these values that is quite rare to find these days. 
These photos were taken at the location for @virusmovieofficial (candid brilliance by @parari_muhsin , thank you!). We were discussing certain detailing of the character I portrayed in the movie. It helped me so much while trying to figure out her nuances. One of my favourite days, because I felt so safe in a surrounding so nurturing for an artist like me. 
Ah! all this sounds too formal but I really have to put this out there as VIRUS releases today. It is an ABSOLUTE HONOUR to be part of a movie that starts with the title- “RIMA KALLINGAL PRESENTS”

Here’s to many more, my dearest fellow warrior queen! Let’s keep making art! (P.S SQUISHY HUGS ARE EN ROUTE AND WILL SMOTHER YOU SHORTLY!)
475

Rima ️ I am so incredibly proud of you. You’ve shown me how to be a game-changer, a truthsayer and an absolutely uncompromising artist by example! Through your company, I have learnt the value of honesty; towards others yes but more importantly , to

We shall overcome! Together! #spreadlove
VIRUS releasing tomorrow , Worldwide with English and Arabic subtitles 

@virusmovieofficial
196

We shall overcome! Together! #spreadlove VIRUS releasing tomorrow , Worldwide with English and Arabic subtitles @virusmovieofficial

Vertical music video. 
Virus movie release - Worldwide on June 7th,2019
221

Vertical music video. Virus movie release - Worldwide on June 7th,2019

Celebrating #5yearsofbangaloredays today. 
@anjalimenonfilms 
Eternally grateful that you chose me as your Sarah!
568

Celebrating #5yearsofbangaloredays today. @anjalimenonfilms Eternally grateful that you chose me as your Sarah!

“So as through a glass, and darkly 
The age long strife I see 
Where I fought in many guises, 
Many names, but always me.

And I see not in my blindness 
What the objects were I wrought, 
But as God rules o'er our bickerings 
It was through His will I fought.

So forever in the future, 
Shall I battle as of yore, 
Dying to be born a fighter, 
But to die again, once more. - General George S. Patton
299

“So as through a glass, and darkly The age long strife I see Where I fought in many guises, Many names, but always me. And I see not in my blindness What the objects were I wrought, But as God rules o'er our bickerings It was through His will

For Sama “This film is the only weapon I have to fight against the regime” Waad al-Kateab @waadalkateab 
Read caption below. #keeptellingyourstories #syrianfilm 
#repost @thevoiceofawoman
・・・
In 2011, as protests against the Assad regime broke out across Syria, economics student Waad al-Kateab grabbed her phone and started filming. For the next five years, al-Kateab would document her surroundings almost constantly — including as destruction took hold in rebel-held Aleppo, her home.

In the feature film For Sama, al-Kateab provides an unflinching view of motherhood and war. Through hundreds of hours of footage, al-Kateab captured her twenty-something life — falling in love; marrying one of the last doctors in Aleppo; and giving birth to her daughter Sama — as her city crumbles around her. By zeroing in on a hospital’s efforts to cope with the sheer number of casualties, al-Kateab sharpens our understanding of the toll the five-year siege took on civilians.

The film is a letter to Sama, who was born and raised among conflict. But it is also a way for al-Kateab to highlight what happened to her home. “This film is the only weapon I have to fight against the regime,” she said.

Following a theatrical release this summer, a broadcast version of For Sama will premiere on FRONTLINE in the U.S. and internationally on the U.K.’s Channel 4.

#TheVoiceOfAWoman #VOWFest #ForSama #WaadAlKateab #DocumentaryFilm #Documentaries #SyrianFilm #WarFilm #MothersInWar #MothersInConflict #Journalist #TruthTellers #War
94

For Sama “This film is the only weapon I have to fight against the regime” Waad al-Kateab @waadalkateab Read caption below. #keeptellingyourstories #syrianfilm #repost @thevoiceofawoman ・・・ In 2011, as protests against the Assad regime broke out

Proud to launch this brilliant teaser to @averynormalfamily!! A darkly comic play, A Very Normal Family opened to great response in its initial run and is ready for its next set of shows! The play presents the not-so-normal events that unfold over an Easter weekend once the daughter of the family announces that she is getting a divorce. 
Directed by @roshan.matthew and featuring a cast of well-known actors from film and theatre, AVNF will be staged next weekend in Kochi.

Tickets available on insider.in :
https://tinyurl.com/y57d3wg5

Date: 1st and 2nd June

Time: 7.30 PM

Venue: Mamangam, Palarivattom, Kochi.

Follow @averynormalfamily on Facebook and Instagram for further details and behind the scenes updates! 
#avnf #averynormalfamily #kochitheatre #play #thenga #selumbra #teaser

@averynormalfamily @roshan.matthew 
@theprawncis @kantari_kanmani 
@darshanarajendran @santhybee 
@badvarmaboy @mirchisanjay 
@divya_prabha__ @syamaprakashms
42

Proud to launch this brilliant teaser to @averynormalfamily !! A darkly comic play, A Very Normal Family opened to great response in its initial run and is ready for its next set of shows! The play presents the not-so-normal events that unfold over an

Yes. That’s me at work. With my pant-less director. (He does have a “mundu” underneath. I will be posting proof as per his request. Keep swiping left.) @sidhartha_siva It is truly an honour working with you.
275

Yes. That’s me at work. With my pant-less director. (He does have a “mundu” underneath. I will be posting proof as per his request. Keep swiping left.) @sidhartha_siva It is truly an honour working with you.

मस्त।
264

मस्त।

“Open your ears. Listen”
@billieeilish #mentalhealthawarenessmonth
161

“Open your ears. Listen” @billieeilish #mentalhealthawarenessmonth

Teachers who are friends who are family! Vijayan sir and Khyruniza m’am🧡 Friends who are family who are angels looking out for you always! @amiebrains 
After a long long long day, what a company to have! Books , kozhukattas, hugs, conversations!! 🧡 #throwback
261

Teachers who are friends who are family! Vijayan sir and Khyruniza m’am🧡 Friends who are family who are angels looking out for you always! @amiebrains After a long long long day, what a company to have! Books , kozhukattas, hugs, conversations!! 🧡 #

For me, the true sense of power is tapping into the absolute potential of my vulnerability. 
It’s a lot of work, takes a lot of courage and will test you. But it will also further your growth like nothing else! 
Couldn’t have put it better than @ocasio2018 
Photo quote : Repost @thevoiceofawoman
76

For me, the true sense of power is tapping into the absolute potential of my vulnerability. It’s a lot of work, takes a lot of courage and will test you. But it will also further your growth like nothing else! Couldn’t have put it better than @ocas

। പക്ഷിമാനസം ।
333

। പക്ഷിമാനസം ।

 What an honour to be part of this journey.
Uyare is flying higher! 
Thanks to Seoul Malayalees, @indywoodfilmcarnival for making this happen!
518

What an honour to be part of this journey. Uyare is flying higher! Thanks to Seoul Malayalees, @indywoodfilmcarnival for making this happen!

This Queen is my best fraaaand! I love you, തിരേ!! @athirarmenon HAPPY Birthday! Mukkala ka mukkablaaa! 
#maranamassentry
125

This Queen is my best fraaaand! I love you, തിരേ!! @athirarmenon HAPPY Birthday! Mukkala ka mukkablaaa! #maranamassentry

അമ്മ ️ I love you, 3000!
430

അമ്മ ️ I love you, 3000!

Uyare for #mazhavilentertainmentawards2019 
Outfit: @poornimaindrajith 
Makeup&hair : @priyaabhishekjoseph (assisted by Swaya)
970

Uyare for #mazhavilentertainmentawards2019 Outfit: @poornimaindrajith Makeup&hair : @priyaabhishekjoseph (assisted by Swaya)

 dishkyaaaoon!

@grihalakshmi_ 
@shafishakkeer
893

dishkyaaaoon! @grihalakshmi_ @shafishakkeer

“Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women”
-Maya Angelou

Pallavi, for you.
#uyaremovie
1.2K

“Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women” -Maya Angelou Pallavi, for you. #uyaremovie

April 26th,2019.
258

April 26th,2019.

Load More